تجهیزات عمومی

جستجوی تجهیزات

دماسنج ASTM / ترمومتر جیوه ای

Additional Info

  • مدل: ASTM Thermometer
  • استاندارد: ASTM 7C, ASTM 13C, ASTM 8C, ASTM 15C, ASTM 16C, ASTM 23C, ASTM 24C, ASTM 25C, ASTM 11C, ASTM 17C, ASTM 17C, ASTM 18C, ASTM 19C, ASTM20, ASTM 20C, ASTM 21C, ASTM 9C, ASTM 57C, ASTM 10C IP 38C, IP 5C, IP 47C, IP 6C, IP 60C, IP 61C, IP 42C, IP 8C, IP 28C, IP 23C, IP 15C, IP 16C NFT 66-020

لیست ترمومترهای ASTM

جهت خرید آنلاین این محصول کلیک کنید...

ردیف

مدل

مشخصات

رنج دمایی

1

ترمومتر جیوه ای 1C

طبق استاندارد ASTM، طول 317mm ، درجه بندی 1 درجه ، پشت زرد

C°-20...+150))

2

ترمومتر جیوه ای 2C

طبق استاندارد ASTM، طول 385mm ، درجه بندی 1 درجه ، پشت زرد

C° -5…+300))

3

ترمومتر جیوه ای 3C

طبق استاندارد ASTM، طول 410mm ، درجه بندی 1 درجه ، پشت زرد

C° -5...+400))

4

ترمومتر جیوه ای 5C

طبق استاندارد ASTM، طول 225mm ، درجه بندی 1 درجه ، پشت زرد

C°-38...+ 50))

5

ترمومتر الکلی 6C

طبق استاندارد ASTM، طول 225mm ، درجه بندی 1 درجه ، پشت زرد

C°-80...+20))

6

ترمومتر جیوه ای 7C

طبق استاندارد ASTM، طول 380mm ، درجه بندی 1 درجه ، پشت زرد

C°-2...+300))

7

ترمومتر جیوه ای 8C

طبق استاندارد ASTM، طول 380mm ، درجه بندی 1 درجه ، پشت زرد

C°-2...+400))

8

ترمومتر جیوه ای 9C

طبق استاندارد ASTM، طول 285mm ، درجه بندی 0.5 درجه ، پشت زرد

C°-5...+110))

9

ترمومتر جیوه ای 10C

طبق استاندارد ASTM، طول 285mm ، درجه بندی 2 درجه ، پشت زرد

C°+90...+370))

10

ترمومتر جیوه ای 11C

طبق استاندارد ASTM، طول 305mm ، درجه بندی 2 درجه ، پشت زرد

C°-6...+400))

11

ترمومتر جیوه ای 12C

طبق استاندارد ASTM، طول 420mm ، درجه بندی  0.2درجه ، پشت زرد

C°-20...+102))

12

ترمومتر جیوه ای 13C

طبق استاندارد ASTM، طول 150mm ، درجه بندی 0.5 درجه ، پشت زرد

C°+155...+170))

13

ترمومتر جیوه ای 14C

طبق استاندارد ASTM، طول 370mm ، درجه بندی 0.1 درجه ، پشت زرد

C°+38...+82))

14

ترمومتر جیوه ای 15C

طبق استاندارد ASTM، طول 390mm ، درجه بندی 0.2 درجه ، پشت زرد

C°-2...+80))

15

ترمومتر جیوه ای 16C

طبق استاندارد ASTM، طول 390mm ، درجه بندی 0.5 درجه ، پشت زرد

C°+30...+200))

16

ترمومتر جیوه ای 17C

طبق استاندارد ASTM، طول 270mm ، درجه بندی 0.1 درجه ، پشت زرد

C°+19...+27))

17

ترمومتر جیوه ای 18C

طبق استاندارد ASTM، طول 270mm ، درجه بندی 0.1 درجه ، پشت زرد

C°+34...+42))

18

ترمومتر جیوه ای 19C

طبق استاندارد ASTM، طول 270mm ، درجه بندی 0.1 درجه ، پشت زرد

C°+49...+57))

19

ترمومتر جیوه ای 20C

طبق استاندارد ASTM، طول 270mm ، درجه بندی 0.1 درجه ، پشت زرد

C°+57...+65))

20

ترمومتر جیوه ای 21C

طبق استاندارد ASTM، طول 270mm ، درجه بندی 0.1 درجه ، پشت زرد

C°+79...+87))

21

ترمومتر جیوه ای 22C

طبق استاندارد ASTM، طول 270mm ، درجه بندی 0.1 درجه ، پشت زرد

C°+90...+103))

22

ترمومتر جیوه ای 23C

طبق استاندارد ASTM، طول 207mm ، درجه بندی 0.2 درجه ، پشت زرد

C°+18...+28))

23

ترمومتر جیوه ای 24C

طبق استاندارد ASTM، طول 232mm ، درجه بندی 0.2 درجه ، پشت زرد

C°+39...+54))

24

ترمومتر جیوه ای 25C

طبق استاندارد ASTM، طول 207mm ، درجه بندی 0.2 درجه ، پشت زرد

C°+95...+105))

25

ترمومتر جیوه ای 28C

طبق استاندارد ASTM، طول 300mm ، درجه بندی 0.05 درجه ، پشت زرد

C°+36.6...+39.4))

26

ترمومتر جیوه ای 36C

طبق استاندارد ASTM، طول 400mm ، درجه بندی 0.2 درجه ، پشت زرد

C°-2...+68))

27

ترمومتر جیوه ای 37C

طبق استاندارد ASTM، طول 390mm ، درجه بندی 0.2 درجه ، پشت زرد

C°-2...+52))

28

ترمومتر جیوه ای 44C

طبق استاندارد ASTM، طول 300mm ، درجه بندی 0.05 درجه ، پشت زرد

C°+18.6...+21.4))

29

ترمومتر جیوه ای 45C

طبق استاندارد ASTM، طول 300mm ، درجه بندی 0.05 درجه ، پشت زرد

C°+23.6...+26.4))

30

ترمومتر جیوه ای 47C

طبق استاندارد ASTM، طول 300mm ، درجه بندی 0.05 درجه ، پشت زرد

C°+58.6...+61.4))

31

ترمومتر جیوه ای 50C

طبق استاندارد ASTM، طول 463mm ، درجه بندی 0.05 درجه ، پشت زرد

C°+12.2...+38.3))

32

ترمومتر جیوه ای 54C

طبق استاندارد ASTM، طول 305mm ، درجه بندی  0.2درجه ، پشت زرد

C°+20...+100.6))

33

ترمومتر جیوه ای 60C

طبق استاندارد ASTM، طول 300mm ، درجه بندی 1 درجه ، پشت زرد

C° +77…+260))

34

ترمومتر جیوه ای 62C

طبق استاندارد ASTM، طول 374mm ، درجه بندی 0.1 درجه ، پشت زرد

C° -38...+2))

35

ترمومتر جیوه ای 63C

طبق استاندارد ASTM، طول 374mm ، درجه بندی 0.1 درجه ، پشت زرد

C°-8...+ 32))

36

ترمومتر جیوه ای 64C

طبق استاندارد ASTM، طول 374mm ، درجه بندی 0.1 درجه ، پشت زرد

C°+25...+55))

37

ترمومتر جیوه ای 88C

طبق استاندارد ASTM، طول 287mm ، درجه بندی 1 درجه ، پشت زرد

C°+10...+200))

38

ترمومتر جیوه ای 90C

طبق استاندارد ASTM، طول 374mm ، درجه بندی 0.1 درجه ، پشت زرد

C°0...+30))

39

ترمومتر جیوه ای 93C

طبق استاندارد ASTM، طول 365mm ، درجه بندی 0.1 درجه ، پشت زرد

C°+60...+90))

40

ترمومتر جیوه ای 96C

طبق استاندارد ASTM، طول 365mm ، درجه بندی 0.1 درجه ، پشت زرد

C°+120...+150))

41

ترمومتر جیوه ای101C

طبق استاندارد ASTM، طول 365mm ، درجه بندی 0.5 درجه ، پشت زرد

C°+195...+305))

42

ترمومتر جیوه ای104C

طبق استاندارد ASTM، طول 390mm ، درجه

 بندی  0.2درجه ، پشت زرد

C°+173...+227))

43

ترمومتر جیوه ای110C

طبق استاندارد ASTM، طول 300mm ، درجه بندی 0.05 درجه ، پشت زرد

C°+133.6...+136.4))

44

ترمومترالکلی 114C

طبق استاندارد ASTM، طول 295mm ، درجه بندی 0.5 درجه ، پشت زرد

C°-80...+20))

45

ترمومتر جیوه ای120C

طبق استاندارد ASTM، طول 300mm ، درجه بندی 0.05 درجه ، پشت زرد

C°+38.6...+41.4))

46

ترمومتر جیوه ای121C

طبق استاندارد ASTM، طول 300mm ، درجه بندی 0.05 درجه ، پشت زرد

C°+98.6...+101.4))

47

ترمومتر جیوه ای133C

طبق استاندارد ASTM، طول 270mm ، درجه بندی 0.1 درجه ، پشت زرد

C°+19...+27))

F° فارنهایت

48

ترمومتر جیوه ای  1 F

طبق استاندارد ASTM، طول 317mm ، درجه بندی  2درجه ، پشت زرد

F°0...+302))

49

ترمومتر جیوه ای 2 F

طبق استاندارد ASTM، طول 385mm ، درجه بندی 2 درجه ، پشت زرد

F°+20...+580))

50

ترمومتر جیوه ای 5 F

طبق استاندارد ASTM، طول 225mm ، درجه بندی 2 درجه ، پشت زرد

F°+36...+120))

51

ترمومتر الکلی 6 F

طبق استاندارد ASTM، طول 225mm ، درجه بندی 2 درجه ، پشت زرد

F°-112...+70))

52

ترمومتر جیوه ای 8 F

طبق استاندارد ASTM، طول 380mm ، درجه بندی  2درجه ، پشت زرد

F°+30...+760))

53

ترمومتر جیوه ای 9 F

طبق استاندارد ASTM، طول 285mm ، درجه بندی  1درجه ، پشت زرد

F°+20...+230))

54

ترمومتر جیوه ای 10 F

طبق استاندارد ASTM، طول 285mm ، درجه بندی 5 درجه ، پشت زرد

F°+200...+700))

55

ترمومتر جیوه ای 12 F

طبق استاندارد ASTM، طول 415mm ، درجه بندی 0. 5 درجه ، پشت زرد

F°-5...+215))

56

ترمومتر جیوه ای 58 F

طبق استاندارد ASTM، طول 300mm ، درجه بندی 1 درجه ، پشت زرد

F°-30...+120))

57

ترمومتر جیوه ای 99 F

طبق استاندارد ASTM، طول 299mm ، درجه بندی 0.5 درجه ، پشت زرد

F°-58...+41))